ทัวร์อิตาลี อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10วัน 7คืน

 • Code BLT24-191381
 • การเดินทาง 10 วัน 7 คืน
 • ราคาเริ่มต้น 87,900.-
 • สายการบิน TG
มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา - อุทยานโดโลไมต์ – จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – โบลซาโน - โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - ทะเลสาบเบรียส – เวอร์เซียโก ดิ โซปรา – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ - คอร์ติน่า – ทะเลสาบมิซูริน่า – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอัลโต- เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ - Castello di Verrazzano – ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโลเส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี - มอนเตริคจิเน่ – เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย - นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – เจนัว - มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า

หมวดหมู่: ทัวร์อิตาลี • ตารางการเดินทาง

 • กำหนดการเดินทาง 10 วัน 7 คืน

 • เงื่อนไขการเดินทาง

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ

  -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน

  -โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

  -ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

  -ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

  -ค่าอาหารที่ระบุในรายการ  

  -ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

  -ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป

   

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

  -ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

  -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

  -ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

  -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)

 • Short URL

ทัวร์แนะนำ