ทัวร์รัสเซีย เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน

 • Code BLT53-176236
 • การเดินทาง 6 วัน 4 คืน
 • ราคาเริ่มต้น 56,999.-
 • สายการบิน T5
อาชกาบัต-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronze horseman ST.PETERMURMANSK-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-HERMITAGE MUSEUM
โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารเซนต์ไอแซค

หมวดหมู่: ทัวร์รัสเซีย • ตารางการเดินทาง

 • กำหนดการเดินทาง 6 วัน 4 คืน

 • เงื่อนไขการเดินทาง

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-  เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ -กรุงเทพฯ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
  • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ       
  • ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW
  • แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
  • วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า "อาหารเป็นพิษเท่านั้น"เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ

   

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหัก  ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
  • ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD  X 5 วัน  = 15 USD
  • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  2 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5 วัน   = 10 USD
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 6 วัน = 18 USD รวมทั้งหมด 43 USD ต่อท่านค่ะ
 • Short URL

ทัวร์แนะนำ