ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-เมืองสิเรียม - บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 2วัน 1คืน

 • Code BLT09-206739
 • การเดินทาง 2 วัน 1 คืน
 • ราคาเริ่มต้น 6,588.-
 • สายการบิน SL

- ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม เจดีย์กลางน้ำ
- ขอพระจากพระอุปคุต
- ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
- ช้อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต

หมวดหมู่: ทัวร์พม่า • ตารางการเดินทาง

 • กำหนดการเดินทาง 2 วัน 1 คืน

 • เงื่อนไขการเดินทาง

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Thai Lion Air
  • ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
  • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องบิน 10 Kg. ถือขึ้นเครื่อง 7 Kg.
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
  • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
  • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)

   

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
  • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า 10 กก. ต่อ 1 ใบ
  • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
  • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, 1,000 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง) หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแล้วแต่ท่านจะมอบให้ ไม่ได้บังคับ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาชำระเงินเต็มจำนวนพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (เนื่องจากเป็นโปรแกรมโปรโมชั่น)
  • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

   

  กรณียกเลิกการเดินทาง

  • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด
 • Short URL

ทัวร์แนะนำ